حمل کالا با تضمين بيمه ايران

بهترين تضمين ها ( تضمين سلامت کالا ) جهت اطمينان خاطر مشترکين و آرامش رانندگان و کادر اداري اين مجموعه:


قرارداد با بيمه ايران با شماره قرارداد90/284/2813/9999/182 منعقد گرديده است.

}